ಗಣಿತದ ಅಬೆಲ್‌ ಪುರಸ್ಕಾರ – 2022 – Prof. ಡೆನ್ನಿಸ್‌ ಸುಲ್ಲಿವನ್‌ (Dennis P. Sullivan)

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂದರೆ, ರೋಮಾಂಚನದ ಸಂಗತಿ. ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಲಾರವು. ಮೊನ್ನೆ ಮಾರ್ಚ್‌ 23ನೆಯ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ “ಅಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರ” ಯನ್ನು Prof. ಡೆನ್ನಿಸ್‌ ಸುಲ್ಲಿವನ್‌ (Dennis P.…

Continue Readingಗಣಿತದ ಅಬೆಲ್‌ ಪುರಸ್ಕಾರ – 2022 – Prof. ಡೆನ್ನಿಸ್‌ ಸುಲ್ಲಿವನ್‌ (Dennis P. Sullivan)