ವಾತಾವರಣದ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ Superconductivity : ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಸಂಶೋಧನೆ; ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸಂಶೋಧನೆ!

ಈ ತಲೆಬರಹದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ “ನೇಚರ್”‌ ಆದರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊ. ರಂಗಾ ಡಿಯಾಸ್‌ ತಮ್ಮ ಟೀಮಿನ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ CPUS ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಸಗಿದ…

Continue Readingವಾತಾವರಣದ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ Superconductivity : ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಸಂಶೋಧನೆ; ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸಂಶೋಧನೆ!